Kategorie
Aktualności

Okresy przedawnienia roszczeń

Sytuacja, w której po upływie oznaczonego terminu dochodzenie roszczenia staje się niemożliwe to właśnie okres przedawnienia. W polskim prawodawstwie ogólne regulacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w kodeksie cywilnym, a główną zasadą ustaloną przez ustawodawcę jest możliwość przedawniania się wyłącznie roszczeń o charakterze majątkowym. Według zawartych w kodeksie cywilnym ustaleń ogólny termin przedawnienia wynosi odpowiednio:

Kategorie
Aktualności Rozwód

Alimenty na współmałżonka – wszystko, co musisz wiedzieć

Rozpad związku bardzo często wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialnej jednej ze stron. Warto wiedzieć, że w przypadku rozwodu czy separacji można ubiegać się o alimenty nie tylko na dzieci, ale również dla siebie, choć w tym zakresie są pewne ograniczenia. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by sąd nałożył obowiązek alimentacyjny? Komu przysługuje świadczenie?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Jakie są legalne sposoby na uzyskanie dowodów w sprawie rozwodowej?

Rozwód orzekany jest w sytuacji, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa za sprawą całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. W celu ustalenia okoliczności rozkładu pożycia prowadzone jest postępowanie dowodowe. Należy wtedy przedstawić stosowne dowody mogące przyczynić się do orzeczenia o winie jednego z małżonków. Nie bez znaczenia pozostaje jednak to, czym będą te dowody, a także w jaki sposób zostały pozyskane. Nie wszystkie materiały dowodowe mogą być bowiem uznane przez sąd.

Kategorie
Aktualności Alimenty

W jakich sytuacjach sąd może zdecydować o obniżeniu lub podwyższeniu kwoty alimentów?

Wysokość alimentów ustalona przez sąd może ulec zmianie ze względu na przewidziane w przepisach przesłanki. Zasadniczo zakres świadczeń alimentacyjnych stanowi kompromis pomiędzy potrzebami uprawnionego a możliwościami finansowymi zobowiązanego. Art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że w razie wystąpienia istotnych zmian stosunków możliwe jest ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd celem podwyższenia lub obniżenia kwoty alimentów. W jakich sytuacjach możemy się o to starać?

Kategorie
Aktualności Alimenty

Uchylanie się od alimentów – jak z tym walczyć?

W momencie, kiedy zakładamy rodzinę, nigdy nie zastanawiamy się nad tym, że za kilka czy kilkanaście lat będziemy musieli walczyć z małżonkiem o godne utrzymanie wspólnych dzieci. Niestety spory odsetek małżeństw kończy się rozwodem, po którym następują postępowania alimentacyjne, mające na celu zabezpieczenie finansowe dziecka. Choć na ogół rodzice, przy których dziecko nie pozostaje na stałe, wywiązują się z obowiązku, wciąż wiele rodzin ma do czynienia z uchylaniem się od płacenia alimentów. Jak walczyć z takim postępowaniem? W jakich przypadkach niepłacenie jest uzasadnione? Jakie sztuczki stosują osoby unikające zobowiązań finansowych?

Kategorie
Aktualności Rozwód

Prawa i obowiązki rodzica, który po rozwodzie nie sprawuje opieki nad dzieckiem

Rozwód rodziców zwykle oznacza rewolucję w życiu dziecka. Aby zapewnić mu jak najlepsze warunki rozwoju emocjonalnego, należy zadbać o to, by w równym stopniu utrzymywało więzi zarówno z matką, jak i ojcem. Najczęściej dziecko na stałe pozostaje z jednym rodzicem, podczas gdy drugi widuje się z pociechą w ustalonych terminach. Jakie obowiązki spoczywają na ojcu, matce oraz dziecku?

Kategorie
Aktualności

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Zgodnie z ustawą wypadkową, wypadek przy pracy jest zdarzeniem, do którego doszło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, a także wtedy, gdy wypadek nastąpił w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy – w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania świadczeń na podstawie ustawy wypadkowej, to za równorzędne wypadkom przy pracy uznaje się takie wypadki, które powstały w czasie podróży służbowej (wyjątek: wypadek powstał w wyniku postępowania pracownika niemającego związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań) oraz podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, jak również przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe .

Kategorie
Aktualności

Dziedziczenie ustawowe

dziedziczenie ustawowe zachodzi wtedy gdy nie ma testamentu lub został on unieważniony lub gdy dotyczy całego spadku,bądź też gdy osoby powołane w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami . dziedziczenie ustawowe opiera się na kilku regułach .

Kategorie
Aktualności

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek.

Kategorie
Aktualności Rozwód

Orzeczenie o winie w rozkładzie małżeństwa

Sąd, który orzeka rozwód małżonków, ma jednocześnie obowiązek wydania orzeczenia o winie w rozkładzie małżeństwa, czyli wskazania strony winnej rozpadowi małżeństwa. Dzieje się tak w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron chce rozwodu z orzeczeniem o winie. Sąd może ustalić, że winę za zaistniałą sytuację ponosi jeden z małżonków, oboje bądź żaden z nich.