Kategorie
Aktualności

Czym się różni pozbawienie władz rodzicielskich od ograniczenia władz rodzicielskich?

Dziecko pozostaje pod opieką rodziców do osiągnięcia pełnoletności. Każdy małoletni ma zagwarantowane prawa, a rodzice – nałożone obowiązki z tytułu pełnienia opieki. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  • obowiązek rodziców do sprawowania pieczy nad dzieckiem i zagwarantowanie odpowiednich warunków rozwoju,
  • dysponowanie majątkiem małoletniego,
  • reprezentowanie dziecka w urzędach,
  • zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci,
  • zapewnienie dziecku dostępu do edukacji,
  • dbanie o zdrowie małoletniego, a także wiele innych.

W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań względem dziecka, sąd na wniosek jednego z rodziców bądź ośrodka pomocy społecznej może wszcząć postępowanie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy może mieć miejsce

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie za sobą mniej konsekwencji niż pozbawienie, po które najczęściej sięga się w skrajnych przypadkach. Choć ograniczenie władzy również może wynikać z poważnych nadużyć wobec małoletniego, takich jak brak zainteresowania dobrem dziecka czy zaniedbywanie. W takich przypadkach sąd może umieścić małoletniego w placówce na czas terapii rodziców lub rodzica, bądź na okres poprawy warunków mieszkaniowych. Innym przypadkiem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców po rozwodzie – gdy jeden z opiekunów mieszka daleko i nie może uczestniczyć czynnie w sprawach dotyczących małoletniego, istnieje możliwość ograniczenia władzy, na przykład w zakresie decyzji o wyborze szkoły czy placówki medycznej.

Całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej

O całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może zadecydować w przypadku niezastosowania się do postanowień ustalonych podczas sprawy o ograniczenie lub gdy rodzic dopuszcza się dużych zaniedbań wobec małoletniego, takich jak stosowanie przemocy czy porzucenie. Dodatkowo o pozbawienie władzy rodzicielskiej można wnioskować, gdy drugi rodzic został skazany na wieloletni pobyt w więzieniu czy wyjechał za granicę i nie utrzymuje kontaktu z małoletnim. Są to tak zwane “trwałe przeszkody”.

W świetle prawa rodzice są równi, dlatego pozbawienie czy ograniczenie praw jednemu z nich musi opierać się na dowodach oraz poważnych przesłankach. Jeśli potrzebujesz adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, skontaktuj się z naszą kancelarią w Warszawie.