Kategorie
Aktualności

Egzekwowanie kontaktów i widzeń z dzieckiem

Gdy dochodzi do rozstania rodziców, jedną z najważniejszych kwestii pozostaje ustalenie zakresu oraz charakteru kontaktów obojga partnerów z dzieckiem. Mogą mieć one formę na przykład spędzania z nim czasu przez jednego z opiekunów w określonych dniach i godzinach, odwiedzin czy zabierania go poza miejsce zamieszkania; zasady te reguluje decyzja sądu lub zatwierdzona ugoda rodziców. Niekiedy jednak zdarza się, że jedna z osób nie respektuje ustalonych reguł, na przykład utrudniając albo uniemożliwiając kontakty drugiego opiekuna z dzieckiem. Wówczas możliwe jest podjęcie środków prawnych w zakresie egzekucji kontaktów.

Zagrożenie nakazem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej

Metodą egzekwowania ustalonych zasad kontaktów z dzieckiem jest nałożenie na rodzica nieprzestrzegającego reguł sankcji pieniężnej. Pierwszy krok stanowi jednak wydanie przez sąd – wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej – postanowienia o zagrożeniu nakazem zapłaty. Wnioskujący powinien opisać sytuacje niezgodne z określonymi wcześniej zasadami oraz dołączyć odpis orzeczenia lub ugody zawartej w tej sprawie. Musi też wyznaczyć wnioskowaną wysokość sankcji, choć ostateczna decyzja należy do sądu, który bierze pod uwagę sytuację materialną osoby zagrożonej karą, a także okoliczności naruszenia zasad.

Nakaz zapłaty sankcji finansowej

Jeśli zagrożenie nakazem zapłaty nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, osoba uprawniona może złożyć wniosek o przejście do drugiej fazy postępowania (wraz ze wcześniejszym postanowieniem), a więc do nakazu zapłaty. Wówczas sąd może rozpatrzyć prośbę pozytywnie, nakazując tym samym jednemu z opiekunów uiszczenie opłaty na rzecz wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, że postanowienia te od razu stanowią tytuł wykonawczy, a więc uprawniają do rozpoczęcia egzekucji. Warto wspomnieć również, że obie strony postępowania mogą złożyć zażalenie w sprawie decyzji sądu; osoba uprawniona może też wnioskować o zwrot wydatków poniesionych w celu realizacji kontaktów, które nie doszły do skutku z winy rodzica opiekującego się dzieckiem na stałe.

Wsparcie adwokata przy wnioskowaniu o egzekucję kontaktów

Prawa i obowiązki w zakresie egzekucji widzeń z dzieckiem regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które mają na celu przede wszystkim umożliwienie obojgu partnerów utrzymywanie kontaktu z pociechą oraz ustabilizowanie jej sytuacji życiowej. Problemy z przestrzeganiem ustaleń przez jednego z rodziców są więc niekorzystne zarówno dla najmłodszych, jak i drugiego opiekuna – w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi. Zapraszam więc do kontaktu z kancelarią adwokacką na Saskiej KępieWarszawie.