Oferta Kancelarii

Pomoc prawna  w sprawach dotyczących, m.in.:

 • spadków i darowizn,
 • dotyczących gruntów, domów, mieszkań,
 • umów, procedur, regulaminów,
 • z zakresu prawa lokalowego, eksmisji, dochodzenia odszkodowania od gminy,
 • dotyczących ochrony własności, posiadania i roszczeń z nimi związanych, zniesienia współwłasności,
 • o stwierdzenie zasiedzenia,
 • dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym,
 • ochrony na etapie postępowania egzekucyjnego (komornik), w ramach postępowań przeciwegzekucyjnych, zwolnienia spod egzekucji, skarg na czynności komornika,
 • odszkodowawczych – dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód i krzywd powstałych, np. z tytułu: naruszenia dóbr osobistych i danych osobowych, wypadków komunikacyjnych i pracowniczych, błędów medycznych, budowalnych (wad budynku), naruszenia tajemnicy bankowej, telekomunikacyjnej lub innej zawodowej, wadliwego wykonania lub niewykonania umów, dochodzimy roszczeń od Skarbu Państwa.

Pomoc prawna  w sprawach dotyczących, m.in.:

 • udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji,
 • sporządzania wniosków o wznowienie postępowania karnego, próśb o ułaskawienie,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych na wszystkich etapach postępowania karnego,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie skazanych w sprawach o odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary, w sprawach o wydanie wyroku łącznego.

Pomoc prawna  w sprawach dotyczących, m.in.:

 • rozwodu z orzeczeniem winy lub bez orzekania o winie,
 • separacji, w tym na zgodny wniosek stron,
 • władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa,
 • alimentów, w tym podwyższenie / obniżenie,
 • reprezentacji niepełnoletniego,
 • kontaktów z dzieckiem,

oraz

 • prowadzenie postępowań w sprawie tzw. uprowadzenia rodzicielskiego” w oparciu o Konwencję haską sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r.

Pomoc prawna  w sprawach dotyczących, m.in.:

 • zakładania działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową,
 • zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej, procesu przekształcania, likwidacji spółek łącznie z pełnym zastępstwem przed sądem rejestrowym- KRS,
 • obsługi organów podmiotów gospodarczych w tym walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, działalność innych organów takich jak zarząd, rada nadzorcza,
 • przygotowywania uchwał organów spółek,
 • przygotowywania umów handlowych i kontraktów

Pomoc prawna  w sprawach dotyczących, m.in.:

 • procesu inwestycyjnego, prawa budowlanego,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • gospodarowania nieruchomościami,
 • konstruowania wniosków, zażaleń, odwołań, skarg, skarg kasacyjnych,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna  w sprawach dotyczących, m.in.:

 • zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
 • legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce
 • wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • uzyskaniu statusu uchodźcy w Polsce
 • reprezentowania cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed wojewodą, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów
 • porady prawne dla cudzoziemców

Cennik

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności od zdefiniowanej potrzeby klienta, rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i oczekiwanego terminu wykonania usługi.