Kategorie
Aktualności Prawo cywilne

Przesłanki do podważenia testamentu zmarłej osoby

Z założenia testament ma na celu uporządkowanie spraw majątkowych po śmierci testatora. Na naszym blogu poruszyliśmy już kwestię dziedziczenia ustawowego, które zastosowanie ma w przypadku braku ważnego testamentu. Co jednak dzieje się, jeśli taki dokument istnieje, ale okoliczności jego powstania są co najmniej wątpliwe?

Jaką formę może mieć testament?

Polskie prawo przewiduje 3 dopuszczalne formy sporządzenia testamentu zwykłego:

  • dokument w całości napisany odręcznie, opatrzony datą oraz czytelnie podpisany przez testatora,
  • akt notarialny,
  • oświadczenie złożone ustnie w obecności dwóch świadków sprawujących określone funkcje samorządowe (np. kierownik urzędu stanu cywilnego, burmistrz, prezydent miasta itd.).

Co ważne, spadkodawca nie ma obowiązku o treści dokumentu informować osób zainteresowanych, czyli wymienionych jako spadkobierców bądź mających ustawowe prawo do dziedziczenia po nim. W każdej chwili może unieważnić testament, odwołując go albo sporządzając nową wersję. W przypadku istnienia dwóch wykluczających się dokumentów sąd pod uwagę bierze testament spisany z późniejszą datą.

W jakich przypadkach testament jest nieważny lub można go podważyć?

Dokument uznaje się za nieważny, jeżeli nie zachowano dopuszczalnej przez przepisy formy, istnieje testament odwołujący poprzednią wersję albo zaszły okoliczności uprawniające do podważenia testamentu:

  • testator sporządził dokument w stanie wyłączającym świadome, swobodne podjęcie decyzji o dysponowaniu majątkiem (spadkodawca cierpiał na organiczne zaburzenia psychiczne),
  • testator został wprowadzony w błąd, pod wpływem którego sporządził testament określonej treści,
  • testator został groźbą zmuszony do sporządzenia dokumentu określonej treści.

W każdym przypadku, chcąc podważyć testament w toku postępowania sądowego, należy udowodnić, że zaszła jedna z wymienionych przesłanek.

Postępująca choroba, nieuczciwe postępowanie osób trzecich albo działanie na skutek nieporozumienia może doprowadzić do tego, że najbliższa rodzina zmarłego zostanie pozbawiona należnego im spadku. Jako adwokat specjalizujący się między innymi w prawie spadkowym podejmuję się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw dotyczących podważenia testamentu. Zapraszam do odwiedzenia mojej kancelarii prawnej na Saskiej Kępie, gdzie szczegółowo zapoznam się z Państwa sprawą.