Kategorie
Aktualności Alimenty

W jakich sytuacjach sąd może zdecydować o obniżeniu lub podwyższeniu kwoty alimentów?

Wysokość alimentów ustalona przez sąd może ulec zmianie ze względu na przewidziane w przepisach przesłanki. Zasadniczo zakres świadczeń alimentacyjnych stanowi kompromis pomiędzy potrzebami uprawnionego a możliwościami finansowymi zobowiązanego. Art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że w razie wystąpienia istotnych zmian stosunków możliwe jest ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd celem podwyższenia lub obniżenia kwoty alimentów. W jakich sytuacjach możemy się o to starać?

Przesłanki do obniżenia alimentów

Ponieważ najważniejszymi czynnikami do ustalenia wysokości alimentów są potrzeby uprawnionego (na przykład dziecka) oraz możliwości finansowe zobowiązanego (np. ojca). Wychodząc z tego założenia, możemy wywnioskować, że każda zmiana w obrębie tych dwóch czynników będzie miała znaczenie dla ustalenia nowej kwoty świadczeń alimentacyjnych. Zatem przesłankami do ich obniżenia może być utrata pracy ojca (przy zastrzeżeniu, że nie przyczynił się on do zwolnienia), kosztowne leczenie po wypadku lub w przypadku ciężkiej choroby oraz inne, niezależne od niego okoliczności ograniczające wpływy zobowiązanego. Drugą przesłanką może być fakt założenia nowej rodziny, jednak sąd zwróci uwagę na to, by wszystkie dzieci w kontekście finansowym były traktowane przez ojca jednakowo. Trzecia przesłanka to sytuacja, w której dorosłe dziecko kończy edukację i podejmuje zatrudnienie.

Przesłanki do podwyższenia alimentów

W przypadku chęci podwyższenia alimentów kluczowe jest wykazanie, jak zmieniły się potrzeby finansowe dziecka od momentu zasądzenia pierwotnej kwoty świadczeń. Przykładowe przesłanki przewidziane przez przepisy to:

  • poważna choroba dziecka wymagająca kosztownej opieki,

  • wzrost potrzeb dziecka,

  • wzrost potrzeb nie tylko podstawowych, ale też związanych z rozwijaniem pasji, uczęszczaniem na zajęcia dodatkowe, chęcią podróżowania itp.,

Druga część przesłanek do podwyższenia alimentów związana jest z możliwościami finansowymi obojga rodziców:

  • pogorszenie sytuacji materialnej rodzica, z którym mieszka dziecko, np. utrata pracy, wypadek lub okoliczności znacząco zwiększające wydatki w gospodarstwie domowym,

  • znacząca poprawa sytuacji materialnej zobowiązanego do płacenia alimentów, np. awans i podwyżka w pracy, zmiana pracy na lepiej płatną, otrzymanie dużego spadku, zakończenie spłacania kredytu itp.

Aby sąd przychylił się do wniosku, należy wykazać, że zmiany okoliczności faktycznie są istotne oraz należy udowodnić, że spełnione są przewidziane przez przepisy przesłanki. Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej na Saskiej Kępie, gdzie pomogę Państwu przygotować się do rozprawy.