Kategorie
Aktualności Prawo karne

Zamiana więzienia na system dozoru

Wbrew pozorom i powszechnej opinii wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi wiązać się z osadzeniem w placówce więziennej. Obowiązujący system prawny umożliwia bowiem zastąpienie obowiązku odbycia kary w więzieniu Systemem Dozoru Elektronicznego (SDE). Jego niewątpliwą zaletą jest szansa na spędzenie wyroku w warunkach wolnościowych, np. w domu skazanego bądź też innym miejscu wskazanym przez sąd. Pragnąc ubiegać się o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, należy złożyć wniosek do wydziału penitencjarnego właściwego sądu okręgowego. Co ważne, wniosek ten w imieniu osoby skazanej może doręczyć jej pełnomocnik – adwokat lub inna uprawniona osoba.

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie wyroku w Systemie Dozoru Elektronicznego gdy:

  • kara pozbawienia wolności nie przekracza 1,5 roku,

  • skazany ma określone miejsce stałego pobytu, a także zgodę zamieszkujących z nim osób pełnoletnich czy też właścicieli lokalu,

  • rozwiązanie to jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji bądź inne okoliczności nie przemawiają za koniecznością osadzenia skazanego w zakładzie karnym,

  • warunki mieszkaniowe umożliwiają właściwe funkcjonowanie SDE,

  • nie ma przeszkód techniczno-organizacyjnych wykonywania tego dozoru przez właściwy podmiot (art. 43la§1 k.k.w. zm. Ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zm. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2020 poz. 568).

System Dozoru Elektronicznego – jak wygląda w praktyce?

Sąd wyznacza indywidualnie każdemu skazanemu szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym musi on przebywać w domu lub innym miejscu w ściśle ustalonych godzinach. W czasie odbywania kary poprzez SDE skazany jest zobowiązany do:

  • przestrzegania określonych przez sąd ograniczeń czasowych i przestrzennych,

  • odbierania połączeń kierowanych na urządzenie monitorujące,

  • umożliwienia dostępu do urządzenia w celu konserwacji lub kontroli,

  • niezwłocznego powiadamiania Centrali Monitorowania o ewentualnych problemach ze sprzętem.

Nie da się ukryć, że System Dozoru Elektronicznego pozwala na prowadzenie niemalże normalnego życia, przy równoczesnym odbywaniu wyroku skazującego. Osoba skazana przy zachowaniu samodyscypliny i dobrej organizacji może uczestniczyć w życiu osobistym i zawodowym, unikając negatywnych aspektów związanych z pobytem w zakładzie karnym.